VEDGÅRD OCH FLIS

Regelbunden inmätning av rundvirke, flis och andra energiprodukter samt massaprodukter är vardag för oss. Ert varulager levereras snyggt och prydligt i vår webbaserade kartportal, Excel och andra format ni önskar. Men volymberäkning är bara en del av den nytta du kan dra av en flygning. Låt oss berätta mer.

Drönare för flygmätning - Swescan

Drönarbaserad mätning av vedgården ger, jämfört med traditionell mätning en mer exakt mätning med betydligt fler mätpunkter/högre upplösning. Detta till en lägre kostnad och avsevärt högre personsäkerhet då vi inte behöver vistas bland högar eller maskiner.

Ett ortofoto och tillhörande punktmoln ger basen för volym och höjdberäkningar. RTK tekniken i drönaren och markstöd ger en förstklassig kvalitet på data och georeferering.

Med hjälp av drönare ges det möjlighet att också mäta områden där det varit svårt att mäta tidigare. Swescan garanterar kvalitén på sin inmätning och via vår portaltjänst är den lättillgänglig via en webbläsare. Portaltjänsten ger förutom tillgång till ortofoto, höjdkurvor, volymer också möjligheten att i Pro-versionen kunna editera och lägga till information. 

Det ges möjlighet att enkelt kunna importera existerande kartor för exempelvis
gränser eller ledningskartor.

Webutskrift av höjddata, volymer samt kartdata

Mer än bara volymberäkning

Filmen visar en liten del av Swescans 3D portal. Kontakta oss för demo.

Översikt och planering av transporter, upplag etc underlättas kraftigt av att ni har webbtillgång till den data vi producerat

 • Ortofoto, fastighetskarta och gränser, upplagsytor som visar en tydlig översikt över hela.
 • Höjdmodeller där det är lätt att både se höjdkurvor eller kunna ta ut en höjd på önskad punkt.
 • Volymberäkningar i olika former. Vi inventerar existerande volymer men det är också enkelt att beräkna återstående schakt eller annan projektering på området. 
 • 3D-modell över hela området baserat på ett högupplöst punktmoln för visualisering.
Spar tid och öppna upp för ett kreativare arbetssätt. 

effektivare Planering av DEPONIN - spar tid, pengar och miljö

Swescan levererar mätdata via en webbaserad kartportal som ger direkt tillgång till information utan väntetider eller komplicerade programvaror. I kartportalen kan varje användare lätt få tillgång till mätdata utan att behöva ha tillgång till ett GIS-program eller behöva gå till kart- och mätavdelningen. 

Datan och underlagen är perfekta underlag till produktionsplaneringen och dess möten. Att exempelvis kolla en höjd eller en yta är enkelt gjort i kartportalen istället för att springa ut och göra en fysisk mätning igen. Vår 3D modell är också mycket lätt att hantera och underlättar planeringen av arbetet med deponin och är ett uppskattat verktyg på produktionsmöten. Det är också lätt att skriva ut kartor som är måttsatta för exempelvis tillstånds-ansökningar eller för uppdrag till entreprenörer. Sammantaget går det att eliminera många timmar ute i fält för datainhämtning som istället kan göras av var och en med tillgång till en dator. Vidare så kan arbete planeras bättre och många arbetstimmar sparas.

 • Minska dina kostnader med bättre planering av arbetet i deponin och minska förbrukning av diesel och tid.  
 • Genomför mätningar ”vid skrivbordet” istället för i fält och spar tid.
 • Minska personliga risker och öka personsäkerheten på området.
 • Alla som har en dator/mobil med webbläsare med inloggning kan få tillgång till kartportalen. Det sparar tid, skapar tydlighet och minskar risken för missförstånd.
 • Data kan lätt exporteras till externa program till exempelvis projektering.
 • Snabbare, tydligare och enklare kommunikation med externa aktörer som utför arbeten på området då det är enkelt att tydliggöra vad man vill ha gjort på kartan genom editerings och utskriftsfunktioner.
 • Inga dyra licenskostnader för GIS-programvaror. 

Behöver ni karta över området? 2D elLer 3D?

Vi tar fram kartunderlag med hjälp av stereokartering. Gångvägar, cykelbanor, hus fickor, murar, staket, bassänger mm karteras in. Vi har tagit fram en lista på objekt som vi ser och därigenom kan kartera baserat på flygningen. Här kan ni spara stora pengar gentemot en klassisk inmätning och kartering. 

Tillsammans med er går vi igenom era behov att nyskapa kartor eller ajourhålla befintliga kartor samt att se över vilka objekt ni anser vara viktiga. Kostnaden för att framställa kartor är till stor del beroende på detaljrikedom och i samråd hittar vi vad som ger er mest värde för pengarna. Vad behöver karteras in och vilken information kan ni, vid behov ta ut ur er data utan att det behöver ligga i kartan?

Betala bara för en karta som täcker era behov.  

Givetvis kan vi leverera allt material rätt in i den kartmotor ni använder oavsett om det är SWESCANS KARTPORTAL,  ArcGIS, QGIS eller annat GIS. Vi hanterar alla förekommande dataformat. 

Enkelt, tryggt och tillgängligt

Kundrelation deponi
 henrik.smedberg@swescan.se
 +46 (0)70-22 555 22

Henrik Smedberg

Det är enkelt att jobba med Swescan oavsett var du har din verksamhet i landet då vi är rikstäckande. Vi gör såväl enstaka flygningar som regelbundna flygningar med återkommande inventeringar. Vi levererar data senast 5 dagar efter genomförd flygning och ger garanti på all mätdata. 

Vid eventuella frågor eller problem kommer du alltid lätt i kontakt med oss och kan lägga in ett ärende via vårt snabba supportsystem.