DEPONI

Volymberäkning av högar är bara en liten del av vår service. Vi levererar en helhet med volymberäkning, höjdkurvor, uttagsberäkning, kartmaterial till tillstånd och miljöansökningar, projekteringsunderlag och allt annat du kan utläsa från luft och mark. Med hjälp av vår webbaserade kartportalstjänst så behöver inte heller avancerade och dyra programvaror för att se data och planera dina jobb. Har ni funderingar kring andra typer av inventeringar med andra typer av sensorer som IR, gas, etc. så tar vi gärna en diskussion och tittar på ert behov.

Drönare för flygmätning - Swescan
5/5

SÅ TYCKER VÅRA KUNDER

"Vi har stor nytta av Swescans flygdata över återvinnings- och avfallsanläggningar i vårt miljö- och projektarbete, bl a har det förenklat den nödvändiga kontrollen av volymer och nivåförändringar. I Swescans kartportal finns dessutom alla flygdata lättillgängliga vilket gjort den till ett bra verktyg för projektplanering och internkommunikationen. "
"Swescans mätningar och kartportal har revolutionerat vårt arbete. Det har blivit mycket enklare, effektivare och vi kan hålla högre kvalitet."

Helhetslösning för Deponier

Drönarbaserad mätning av täkter ger, jämfört med traditionell mätning en mer exakt mätning med betydligt fler mätpunkter/högre upplösning. Detta till en lägre kostnad och avsevärt högre personsäkerhet. 

Ett ortofoto och tillhörande punktmoln ger basen för volym och höjdberäkningar och ortofotot som är exakt georeffererat med hjälp av både den senaste RTK tekniken och markstöd ger en förstklassig kvalitet på data.

Med hjälp av drönare ges det möjlighet att också mäta områden där det varit svårt att mäta tidigare. Swescan garanterar kvalitén på sin inmätning och via vår portaltjänst är den lättillgänglig via en webbläsare. Portaltjänsten ger förutom tillgång till ortofoto, höjdkurvor, volymer också möjligheten att i Pro-versionen kunna editera och lägga till information. 

Det ges möjlighet att enkelt kunna importera existerande kartor för exempelvis
gränser eller ledningskartor.

Webutskrift av höjddata, volymer samt kartdata

VI InventeraR din deponi med drönare

Filmen visar en liten del av Swescans 3D portal. Kontakta oss för demo

Swescan erbjuder ett flertal mättjänster med hjälp av drönare för att du skall få en god kontroll av din deponi eller återvinningsanläggning. Med modern drönarteknik som är professionellt utförd ger detta en mycket hög kvalitet på datan. Det vi levererar från dessa mätningar är exempelvis:

 • Ortofoto, fastighetskarta och gränser, upplagsytor som visar en tydlig översikt över hela.
 • Höjdmodeller där det är lätt att både se höjdkurvor eller kunna ta ut en höjd på önskad punkt.
 • Volymberäkningar i olika former. Vi inventerar existerande volymer men det är också enkelt att beräkna återstående volym för en deponi.
 • 3D-modell över hela området baserat på ett högupplöst punktmoln.
 • Sättningsberäkningar.

Med hjälp av datan blir det lätt att identifiera sättningar som i sin tur indikerar läckage.

Effektivisering börjar med information

Visualisering

Vi är en helhetsleverantör och vi ser det visuella som viktigt. Vid planering, i kommunikation med grannar, eller vid sluttäckning skapar vi en snygg plan över hur området kommer att se ut när brytning eller deponering upphört. 
Låt oss visualisera era tankar kring bergtäkten eller deponin.  

Se filmen och glöm inte ljudet! 

effektivare Planering av DEPONIN - spar tid, pengar och miljö

Swescan levererar mätdata via en webbaserad portal som ger direkt tillgång till information utan väntetider eller komplicerade programvaror. I kartportalen kan varje användare lätt få tillgång till mätdata utan att behöva ha tillgång till ett GIS-program eller behöva gå till kart och mätavdelningen. 

Datan och underlagen är perfekta underlag till produktionsplaneringen och dess möten. Att exempelvis kolla en höjd eller en yta är enkelt gjort i kartportalen istället för att springa ut och göra en fysisk mätning igen. Vår 3D modell är också mycket lätt att hantera och underlättar planeringen av arbetet med deponin och är ett uppskattat verktyg på produktionsmöten. Det är också lätt att skriva ut kartor som är måttsatta för exempelvis tillståndsansökningar eller för uppdrag till entreprenörer. Sammantaget går det att eliminera många timmar ute i fält för datainhämtning som istället kan göras av var och en med tillgång till en dator. Vidare så kan arbete planeras bättre och många arbetstimmar sparas.

 • Minska dina kostnader med bättre planering av arbetet i deponin och minska förbrukning av diesel och tid.  
 • Genomför mätningar ”vid skrivbordet” istället för i fält och spar tid.
 • Minska personliga risker och öka personsäkerheten på området.
 • Alla som har en dator/mobil med webbläsare kan få tillgång till kartportalen. Det sparar tid, skapar tydlighet och minskar risken för missförstånd.
 • Data kan lätt exporteras till externa program för exempelvis projektering.
 • Snabbare, tydligare och enklare kommunikation med externa aktörer som utför arbeten på området då det är enkelt att tydliggöra vad man vill ha gjort på kartan genom editerings och utskriftsfunktioner.
 • Inga dyra licenskostnader för GIS-programvaror. 

Volymberäkningar, projektering och inmätning vid sluttäckning

Ska ni sluttäcka deponin och behöver beräkna de volymer som krävs eller är ni i en process av sluttäckning där ni vill se att arbetet utförts korrekt?

Efter en flygning kan ni tydligt se släntlutningar, markhöjd på hela ytan etc. Vi kan även göra analyser på avrinning. Investeringen i en flygning tar ni snabbt igen genom att göra rätt och att ni kan planera smartare.

Hör av er så berättar vi mer!

 

BASKARTA, GRUNDKARTA OCH PRIMÄRKARTA. Behöver ni karta över deponin? 2D elLer 3D?

Vi tar fram kartunderlag med hjälp av stereokartering. Gångvägar, cykelbanor, hus,  fickor, murar, staket, bassänger mm karteras in. Vi har tagit fram en lista på objekt som vi ser och därigenom kan kartera baserat på flygningen. Här kan ni spara stora pengar gentemot en klassisk inmätning och kartering. 

Tillsammans med er går vi igenom era behov att nyskapa kartor eller ajourhålla befintliga kartor samt att se över vilka objekt ni anser vara viktiga. Kostnaden för att framställa kartor är till stor del beroende på detaljrikedom och i samråd hittar vi vad som ger er mest värde för pengarna. Vad behöver karteras in och vilken information kan ni, vid behov ta ut ur er data utan att det behöver ligga i kartan?

Betala för en karta som täcker era behov.  

Givetvis kan vi leverera allt material rätt in i den kartmotor ni använder oavsett om det är SWESCANS KARTPORTAL,  ESRI lösning, QGIS eller annat GIS. Vi hanterar alla format. 

Bild Fredrik Hansson närbild 3

Enkelt, tryggt och tillgängligt

Det är enkelt att jobba med Swescan oavsett var du har din verksamhet i landet då vi är rikstäckande. Vi gör såväl enstaka flygningar som regelbundna flygningar med återkommande inventeringar. Vi levererar data senast 5 dagar efter genomförd flygning och ger garanti på kvaliteten på datan. Ortofotot samt höjdmodell kvalitetsgranskas mot kontrollpunkter samt mot tidigare mätningar. Då modellen kommer att användas senare är det viktigt att modellen är perfekt georefererad och mätmässigt korrekt över hela ytan. Inventering och volymberäkning bergtäkt ska vara kostnadseffektivt och enkelt.   

Vid eventuella frågor eller problem kommer du alltid lätt i kontakt med oss och kan lägga in ett ärende via vårt snabba supportsystem.

VAD VÅRA KUNDER SÄGER

Vi använder portatjänsten till 90% av all hantering av data i täkten. Det är enkelt, visuellt och ger en överblick som är är svårt att få annars. Det har även ökat säkerheten då vi slipper många mätningar i fält.

Sten Stensson, produktionchef södertörn, Skanska

Det enda jag ångrar är att vi inte anlitat Swescan tidigare. En helt ny värld har öppnat sig och vi sparar stora summor på drivmedel varje år. En självklar investering

Tina Törner, driftledare NCC