FJÄRRANALYS Samhälle

FLYGPLAN OCH HELIKOPTER

FÄRDIGA LÖSNINGAR FÖR STORA KOMMUNER OCH STÄDER

FLYGFOTOGRAFERING

Vi tar flygbilder med upplösning från 1 cm (GSD). Typ av kamera: RGB, samt NIR. Upplösning och processteknik anpassas alltid efter ert behov. Slutprodukten är antingen obearbetad bild, georefererade bilder eller färdiga mosaiker såsom ortofoto och äkta ortofoto. 

ORTOFOTO OCH ÄKTA ORTOFOTO

Ortofoton skapas genom bildbehandling, men till skillnad från flygbilderna kännetecknas de av ortogonal projektion och en enhetlig skala för hela ytan. Den har kartometriska attribut som är typiska för en karta och kan tas fram i färg (R,G,B) eller falska färgkompositer med near infrared (CIR). Förutom tolkningsegenskaper tillåter ett ortofoto även exakta mätningar av alla fångade objekt.

SNEDBILDER - OBLIQUE

Snedbilder, tagna i fyra riktningar i en 45-graders vinkel. Ett flyguppdrag tillåter samtidig tagning av bilder från fyra kameror riktade mot norr, söder, öster och väster och Nadir. Vi tillhandahåller både råa och georefererade sneda bilder, såväl som sneda mosaiker. Denna produkt kan användas för visualiseringar av monument, uppdatering av befintliga områden eller vid planläggning av attraktiva projekteringsområden.

STADSMODELL I 3D

Ökat överlapp av bilderna, både i fallet med med lod och sneda bilder, gör det möjligt att skapa 3D Mesh-modeller som presenterar realistiska bilder av fasader. Detta möjliggörs genom stereomatchande algoritmer (att hitta motsvarande punkter i alla flygbilder), med hjälp av LIDAR-data. 3D-modeller lämpar sig väl för stadsplanering och förvaltning

LASERSKANNING - LIDAR

Laserskanning möjliggör mätningar i 3D. Denna metod ger oss information om strukturen och 3D-positionen för allt som finns på marken. Punktmolnet kan ha varierande densitet vilket anpassas till ändamålet. Varje punkt korrigeras till ett system av geodetiska koordinater och klassificeras sedan enligt kundens önskade klassificeringslista. Slutprodukten kan vara ett punktmoln, DTM, DSM, 3D-modell eller visualisering. Du kan även få fram data såsom storleken och formen på ett föremål eller att se och modellera ytor under trädkronorna

YTMODELL OCH TERRÄNGMODELL

Terrängmodeller är baserade på punktmoln som erhållits under luftburen laserskanning. En digital terrängmodell (DTM) är en sann representation av terrängen. När vi kompletterar den med extra information om objekt på ytan kan vi skapa en ytmodell  (DSM). Som ett universellt verktyg kan terrängmodeller användas för att bestämma lutning och höjd, men också för identifiering av landformer och upptäcka eller inventera arkeologiska föremål.

HYPERSPEKTRALDATA

Hyperspektrala skannrar registrerar många band av reflekterad solstrålning och erhåller mycket detaljerad information om objekt. Vi kan tillhandahålla rådata, data efter geometrisk och/eller atmosfärisk korrigering, samt mosaiker av det undersökta området. Hyperspektral data ger insikt i t.ex. arter som finns i särskilda växtsamhällen, vegetationsförhållanden, markfuktighet, typ av mineraler och stenar eller graden av vattenförorening.

TERMISK FOTOGRAFERING

Värmebilder visar objekts temperatur med avseende på deras emissivitet, omgivningstemperatur, relativ luftfuktighet och atmosfärens termiska permeabilitet. Slutprodukten levereras i form av: råtermogram, värmebilder eller termiskt ortofoto, vilket kan ligga till grund för att skapa värmekartor eller termisk diagnostik. Fjärranalys av exempelvis fjärrvärmenät och dess läckage är ett exempel på område. 

MULTISENSORDATA

Vår ursprungliga multisensor-antennplattform kombinerar flera sensorer i ett flygplan, vilket möjliggör samtidig insamling av flera fjärravlästa datamängder. Valet av sensorer (RGB, NIR eller värmekameror, ALS och hyperspektrala skannrar) beror på ert behov. Multisensordata spelar en avgörande roll i komplex inventering av miljön eller stadsområden, såväl som i avancerade fjärranalysanalyser, samtidigt som man sparar avsevärda pengar på fångst.

Kundansvarig samhälle
henrik.smedberg@swescan.se
 +46 (0)70-22 555 22

HENRIK SMEDBERG

Enkelt, tryggt och
tillgängligt

Det är enkelt att jobba med Swescan oavsett var du har din verksamhet i landet då vi är rikstäckande. 
Stegen är enkla: 

  1. Rådgivning baserat på er situation. Påbörjas enklast via telefon och följs vid behov upp av personligt möte.
  2. Förslag: Vi visar hur vi tänker att ni får mest nytta för pengarna. Har ni hört talas om zonindelning?
  3. Anbud/Offert: Vi kopplar kostnad till en exakt specifikation på det som diskuterats fram.
  4. Beställning: Ni tar beslut internt och återkommer med beställning.
  5. Flygning och kartering. 
  6. Leverans till ert system.
  7. Leveransuppföljning: Vi kontrollerar att ni fått allt och att ni kommer igång. 

Ring oss så hjälper vi er hela vägen. 

Henrik Smedberg  & Fredrik Höij

Produktionsledare GIS
fredrik.hoij@swescan.se
 +46 (0)70- 850 24 98

fredrik höij

Referenser / kunder

SÅ TYCKER VÅRA KUNDER