Vi välkomnar nya kunder och ramavtal på täkt och deponi

Vi välkomnar Telge Återvinning, Maserfrakt och Samgräv som kunder.
För Telge kommer vi att regelbundet inventera deras deponi och hålla koll på volymer, höjder och förändringar i deponin. 

För Maserfrakt handlar det dels om inventering av deras täkter runtom i Gävle/Dalaområdet men också med Kartportalen bistå med nya verktyg för planering och drift av täkterna.

Samgräv är en aktör med både täkter och deponier i västra Sverige och hanterar stora massor och behöver ha kontroll på dessa. Swescan bistår med inventering men kommer också med helt nya verktyg för visualisering av exempelvis sluttäckta områden.

Fler och fler täkter och deponier inser värdet av att använda en och samma leverantör vid varje mätning samt att samla all data i en portaltjänst. Informationen fungerar inte bara som et mätteknisk underlag man framförallt som ett beslutsunderlag hos kunden. Planering av transporter, schakt, uttag och sprängning är några av de fördelar som helheten för med med sig. 

Swescans kartportal är ett fantastiskt beslutsunderlag och underlättar otroligt vid planeringsmöten. Att både få koll på kartan och ha en färsk 3D modell gör att man snabbt glömmer att men “bara” beställde volymer i högar vi första inmätningstillfället. 

Hanrik Smedberg Marknadsansvarig Swescan

Kundrelation bregtäkt och deponi

Henrik Smedberg
070-22 555 22
henrik.smedberg@swescan.se

2020-09-18 Henrik Smedberg