ALLMÄNNA TJÄNSTEVILLKOR

Swescan AB, org. nr. 556960-7186, (”Swescan”)

Dessa allmänna tjänstevillkor (”Villkoren”) gäller för alla Swescan AB’s, konsulttjänster (”Tjänst”). 
Med ”Kunden” avses den till vilken Offerten tillställts.

Offert, anbud och avtal

Med ”Kunden” avses den till vilken Offerten tillställts.

Med ”Offert” och ”Anbud” avses i dessa Villkor en skriftlig beskrivning av Tjänsten och betalningsvillkor m.m. som Swescan tillställt Kunden. Anbud och Offert behandlas helt likformigt i dessa Allmänna Tjänstevillkor, fortsättningsvis används benämningen ”Offert”.

Varje Offert innehåller dessa Villkor med bilagor om inte Parterna skriftligen kommit överens om annat. Dessa Villkor tillsammans med ABK 09, de ändringar och tillägg till ABK 09 som upptagits i särskild sammanställning.  Med ”Avtalet” avses Offerten tillsammans med ”Digital Accept” eller ”Orderbekräftelse”. Dessa utgör Avtalet mellan Parterna. Alternativt ett av båda parter signerat ”Ramavtal”. Med ”Ramavtal” avses ett avtal, med tillhörande bilagor och definitioner, som vanligen löper på ett eller flera år för tjänster levererade av Swescan samt ev. underleverantörer.

En Kunds standardiserade hänvisning till standardavtal eller motsvarande ska varken i sig eller i kombination med Swescans agerande eller passivitet anses innebära att Parterna har avtalat om avvikelse från bestämmelser i dessa Villkor. Omfattning och villkor för Tjänsten framgår av Offerten och dessa Villkor med tillhörande bilagor. Om Offerten och dessa Villkor innehåller motstridiga uppgifter ska Offerten ha företräde framför dessa Villkor och övriga bilagor, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

Eventuella villkor och kravspecifikationer i förfrågningsunderlag från kund skall omnämnas eller hänvisas till i Offerten för att vara giltiga.
Avtal ska endast anses ha ingåtts mellan Swescan och Kunden avseende Tjänsten vid

  1. Kundens digitalt accepterar offerten
  2. Kunden accepterar skriftligen på orderbekräftelse. Orderbekräftelse kan innehålla överenskomna justeringar och kompletteringar till offertens tjänstebeskrivning.

iii. Vid affärer under 50.000kr anses en beställning via e-post vara giltig om den kommer från beställarens e-postadress.

Offerten måste accepteras enligt ovan för att medföra avtalsbundenhet.
Swescan ansvarar med nedan angivna begränsningar för skada som uppstår på grund av Swescans försumlighet vid utförande av Tjänsten. Parts skadeståndsansvar är begränsat till ett sammanlagt belopp om fem (5) prisbasbelopp om inget annat framgår av Offerten, dock högst till arvodet för Tjänsten. Vid uppdrag på löpande räkning utgörs arvodet för Tjänsten av det sammanlagda arvodet för Tjänsten under de 12 månader som ligger i tiden före skadetidpunkten. Med prisbasbelopp avses enligt Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) fastställt vid skadetidpunkten gällande prisbasbelopp. Part ansvarar dock inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust av information. Inte heller omfattar ansvaret motpartens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

Åtagande kunden

Kunden åtar sig att vara behjälplig med information, svara på frågor och delge underlag som krävs för Swescans produktion och leverans. Kund ombesörjer att Swescans personal har tillgång till exakt begränsning av området vid inskanningstillfället, kontaktperson på siten, nycklar, koder m.m.  Kunden åtar sig att leverera information/underlag och göra objekt tillgängliga och vara behjälplig enligt det som krävs för Swescan kunna utföra uppdraget. Swescans ansvar och leverans räknas som slutlig när det digitala materialet är levererats till kunden och kunden gjort mottagarkontroll. Kontrollen skall ske inom rimlig tid efter leverans.

Ansvar, försäkring samt tillstånd

Swescan har även en utarbetad policy kring kvalitetsledningssystem, personal, miljö samt code of conduct.  
Swescans har konsult/ansvarsförsäkring (LF-försäkringsnummer 2823199*05).
Swescan står för alla tillstånd från myndigheter som krävs i samband med projektet. Tillstånd söks ibland projektvis och i det fall Swescan får avslag på en tillståndsansökan på ett projekt/uppdrag har Swescan rätt att annullera ordern.

Personsäkerhet samt säkerställande av god leverans

Swescans personal har skyddskläder i form av hjälm, skyddsglasögon, trampskydd samt varselkläder. Ställs högre krav på skydd inom området är det beställarens uppgift att i god tid informera om detta. Krävs ID 06 eller liknande skall även detta

 

informeras till Swescan i god tid.  Om Swescan saknar skyddsutrustning p.g.a. bristande information från kunden kan debitering för omkostnader uppkomma.

Swescan har rätt att styra skanningstillfälle baserat på tillstånd, väder och säkerhet. Kunden ansvarar för att mätområdet är i det skick kunden önskar vid skanningen.

Skanning kan ske med känslig utrustning. Vid hög dammhalt i luften, markvibrationer, stänk av vätskor eller annat, som kan förstöra utrusning eller äventyra personalens säkerhet, har Swescan rätt av att begränsa skanningsområdet. Kunden skall förvarna Swescan om något av ovanstående kan förväntas på platsen.  
Snö på marken kan påverka resultatet och beställaren skall meddela Swescan om det snöat kort innan skanningstillfället.

GDPR och personuppgifter

Om personuppgifter behandlas inom ramen for Tjänsten är kunden personuppgiftsansvarig och Swescan personuppgiftsbiträde. Kunden är ansvarig i egenskap av personuppgiftsansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Swescan förbinder sig att endast behandla personuppgifter i enlighet med Avtalet och kundens skriftliga instruktioner. Swescan ska ha rätt till ersättning för att följa kundens skriftliga instruktioner om den begärda åtgärden inte framgår av Avtalet. I det fall Swescan utför behandling av personuppgifter på Swescan´s utrustning ska Swescan vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits för att skydda personuppgifterna. I det fall Swescan utför behandling av personuppgifter på kundens utrustning ska kunden ansvara för att de nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna, vidtas. Använder Swescan underkonsult, som behandlar kundens personuppgifter, ska Swescan som ombud för kunden underteckna ett avtal med underkonsulten enligt vilket underkonsulten som personuppgiftsbiträde åtar sig att gentemot kunden följa vad som anges i denna punkt.

I övrigt gällande Swescans GDPR policy läs: https://swescan.se/gdpr/.

Krävs anonymisering av bildmaterial eller data, alternativt spridningstillstånd skall beställaren ansöka om detta från lämplig myndighet om inte annat avtalats.

Betalningsvillkor

Betalning ska erläggas senast 30 dagar efter fakturans utställandedatum om inte annat överenskommits i offert/avtal. Vid dröjsmål med betalning ska dröjsmålsränta och annan ersättning utgå enligt lag.

Swescan har rätt till ersättning för utlägg enligt vad som överenskommits. Swescan har rätt till ersättning för traktamentskostnader samt rese- och logikostnader enligt vad som överenskommits. Har ingen överenskommelse träffats har Swescan vid resa från Swescans i Avtalet angivna stationeringsort, rätt till ersättning för traktamentskostnader och resekostnader avseende resa med egen bil enligt Swescan gällande prislista, och för logikostnader och resekostnader avseende resa med annat färdmedel än egen bil med uppkomna kostnader.

Vid avbokning/uppsägning av ingånget avtal äger Swescan rätt att debitera kund för skäliga kostnader såsom nedlagd tid och påbörjade arbeten, allokerade resurser, kundspecifika investeringar mm. Övriga kostnader som kan tillkomma finns specificerade i offert/avtalet.

Underleverantörer

Swescan jobbar huvudsakligen med egen personal men har rätt att, vid behov, anlita underentreprenörer.

Upphovsrätt/Äganderätt

Swescan erhåller i och med framtagandet fullständig ägande- och förfoganderätt till samtliga immateriella rättigheter, såsom rätt till fotografisk bild, rätt till kod samt till metoder, vilka upp- och tillkommit eller i samband med utförande av uppdraget om inte annat avtalats.
Fotografier eller data som ingår i leveransen avgörs av offertinnehållet. Kunden har rätt till fri nyttjanderätt av de data som ingått i avtalet.

Force Majeure

Om fullgörande av något av parts åtaganden enligt Avtalet förhindras eller försvåras av omständigheter som part inte
kunnat råda över, såsom lagbud, arbetskonflikt, mobilisering eller militärinkallelser av större omfattning,
myndighetsbestämmelser, inskränkningar i fråga om drivkraft, varor och energi eller fel eller försening i leveranser från
underleverantör på grund av omständigheter som här angetts, ska detta utgöra befrielsegrund som medför tidsförskjutning
och befrielse från påföljder, förutsatt att part som inte kan fullgöra genast meddelat den andra parten därom. Om Avtalets
fullgörelse förhindras mer än sex (6) månader äger part säga upp Avtalet.